Praca

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

Opublikowano: dnia 24 stycznia 2023 r.

1.    Rada Nadzorcza Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, zwanej dalej Spółką.

 

2.    Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria formalne:

1)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)      posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)      posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)      spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5)      korzysta z pełni praw publicznych,

6)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7)      nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138).

 

3.    Prezesem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

4.      Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien ponadto posiadać wiedzę w zakresie działalności  Spółki i sektora, w którym działa oraz w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy
o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5.    Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

1)      CV Kandydata  oraz list motywacyjny,

2)      autorską strategię rozwoju Spółki (maksymalnie na 3 stronach formatu A4),

3)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis,

4)      dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,

5)      zaświadczenie o  niekaralności lub  karta  karna z Krajowego  Rejestru  Karnego, z datą wystawienia nie starszą niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia konkursu,

6)      oświadczenie:

a)      o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

b)      o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

d)     że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, ani postępowanie karnoskarbowe,

e)      o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,

f)       o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),

g)      o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

h)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

i)        o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO,

7)      inne dokumenty wg uznania Kandydata potwierdzające jego kwalifikacje
lub umiejętności.

 

Każde oświadczenie musi być podpisane przez Kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5 ppkt 4) i 7) mogą być również poświadczone przez Kandydata. W takim przypadku
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów w/w dokumentów. Koszty uzyskania wymaganej dokumentacji ponosi Kandydat.

6.      Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną bez należytego usprawiedliwienia uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7.      Kandydat ma możliwość zapoznania się w siedzibie Spółki z materiałami, które obejmują:

1)      akt założenia Spółki,

2)      aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,

3)      sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

 

8.    Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Lidzbarku Warmińskim, pokój  nr 3 (I piętro) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 21, 11-100 Lidzbark Warmiński, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ABK Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmińskim”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 7 lutego 2023 r. Zgłoszenia Kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Dokumenty zgłoszenia Kandydata nie wybranego w toku postępowania konkursowego, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 2 miesięcy od zakończenia konkursu. Niepodjęcie korespondencji skutkować będzie komisyjnym zniszczeniem dokumentów zgłoszeniowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2023 r.

 

9.      Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu (lub niezakwalifikowaniu)
do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 2 tygodni od upływu terminu do składania zgłoszeń. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu, zostaną ponadto zawiadomieni
o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

10.    W toku rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

11.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia, przerwania lub zawieszenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania Kandydata w każdym czasie, na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn.

 

12.    Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia Kandydata o powołanie
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług
w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy
o świadczenie usług w zakresie zarządzania konieczne będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Rada Nadzorcza Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o.

z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

 

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa ABK Rada Nadzorcza.pdf

Klauzula informacyjna RODO do ogłoszenia